VEDTEKTER GODKJENT 30.03.87
 MED ENDRINGER AV 28.03.2012

 1. FORMÅL
  Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget – SOA – har som formål å utdanne dyktige fagarbeidere innen anleggsgartnerfaget, samt videreutdanne voksne arbeidstagere med sikte på fagbrev eller annen spesialutdannelse i faget. SOA kan bistå ved dannelse av liknede tiltak andre steder i landet.
 2. MEDLEMSBEDRIFTER
  SOAs organisasjonsform er en forening / lag / innretning.
  Fullverdige medlemmer i SOA kan være bedrifter i de fylkene SOA er godkjent i.
  Støttemedlemmer kan være alle bedrifter med tilknytning til faget i hele landet.
  Disse betaler en fast årskontingent fastsatt av Årsmøtet.
  Utmeldelse skjer med 3-tre måneders varsel. Ved slik utmeldelse består bedriftens forpliktelser overfor
  lærling / lærekandidater i henhold til gjeldende lovverk.
 3. LÆREKONTRAKTER / OPPLÆRINGSKONTRAKTER
  Lærekontrakten / opplæringskontrakten tegnes i henhold til bestemmelsene i ”Opplæringsloven”
  og gjeldende bestemmelser i de fylkene kontrakten gjelder.
  Medlemsbedriftene skal gi opplæring i samsvar med ”Læreplanen for opplæring i bedrift” og bestemmelsene i ”Opplæringsloven”.
  Medlemsbedriftene har arbeidsgiveransvar for lærlingen / lærekandidaten og må til enhver tid følge bestemmelsene i ”Arbeidsmiljøloven”.
  Medlemsbedriften skal oppnevne en faglig leder / instruktør i henhold til ”Opplæringsloven” som står ansvarlig for opplæringen i bedriften.
  Medlemsbedriften plikter å underrette SOA om eventuelle konflikter eller brudd i opplæringen.
 4. FAGPRØVER
  SOA skal avholde informasjonsmøte for lærlinger / lærekandidater og faglig leder / instruktør i medlemsbedriftene. Informasjonen skal gis i god tid før fagprøven skal avlegges. SOA skal gi medlemsbedriftene råd og veiledning i forbindelse med fagprøven.
 5. FAGLIG OPPLÆRING – ETTERUTDANNING
  SOA skal bidra til at lærlingen / lærekandidaten får den opplæringen han / hun har krav på i henhold til ”Opplæringsloven” og ”Læreplan for opplæring i bedrift”.
  SOA skal bidra til at lærlingene som mangler teori i studieretningsfagene får nødvendig teoriopplæring.
  Videre kan SOA avholde kurs, seminarer, fagdager, ekskursjoner og lignende som har relevans til lærlingens / lærekandidatens opplæringsbehov. SOA kan tilby fagrettede kurs for praksiskandidater og interesserte bedrifter i hele landet.
 6. STYRET
  SOA ledes av et styre bestående av 4 faste medlemmer og en vararepresentant.
  Styret med vararepresentant velges av Årsmøtet med alminnelig flertall. Styret skal bestå av leder, nestleder, to styremedlemmer. Valgperioden er på 2–to år.
  Det skal kun være ansatte fra opplæringskontorets medlemsbedrifter som er representert i styret.
  Det er ønskelig med representanter fra offentlig sektor i styret.
  Administrasjonen ledes av en daglig leder, som også skal fungere som styrets sekretær.
  Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Som styrets beslutning, gjelder det som mer enn halvparten har stemt for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbelstemme.
  Styremedlemmene har krav på styrehonorar. Størrelsen på honoraret fastsettes av Årsmøtet.
 7. ADMINISTRASJON
  SOA skal ledes av daglig leder. Styret har, i samarbeid med daglig leder, fullmakt til å ansette personell ved senteret etter de behov som til enhver tid foreligger. Dette kan være engasjementer, vikariater og faste stillinger på hel og/eller deltid
 8. ØKONOMI
  Virksomheten til SOA finansieres av offentlige og private tilskudd, samt inntekter fra kursvirksomhet. Hele eller deler av de offentlige tilskudd tilfaller SOA. I den grad SOA opparbeider overskudd, skal dette avsettes/nyttes slik siste Årsmøte bestemmer. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk skal legges til grunn ved utarbeidelse av SOAs regnskap. Revisjonen skal utføres i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk.
 9. VALGKOMITÉ Valgkomiteen består av 2-tre representanter. Begge representantene velges av Årsmøte. Valgperioden er 2-to år. Valgkomiteen legger frem sin innstilling direkte for årsmøtet.
 10. ÅRSMØTE
  Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen skal skje med minst fjorten dagers varsel. Innkallingen skal ledsages av dagsorden, Årsberetning, Regnskap og Handlingsplan. Årsmøtet skal velge leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentant og valgkomité. Årsmøtet skal kun behandle og fatte vedtak i de saker som er nevnt på dagsorden. Hver bedrift har 1-en stemme, men kan møte med inntil 3-tre representanter med talerett. Ingen kan opptre på andre bedrifters vegne. Endringer i vedtektene og/eller oppløsning av SOA krever minst 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 10. februar angjeldende år. Dersom særlige grunner tilsier det, kan medlemmene kreve avholdt ekstraordinært årsmøte. Slikt krav må re-sies av minst 3-tre medlemmer. Styret kan også på eget initiativ innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer som til ordinært årsmøte.

  På ordinært Årsmøte skal følgende saker behandles:
  I. Konstituering

  1. Navneopprop
  2. Spørsmål om årsmøtet er lovlig innkalt
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av sekretær
  5. Oppnevning av to personer til å skrive under/ signere protokollen

  II.  Årsberetning av styret
  III. Årsregnskap
  IV. Revisors beretning
  V.  Godkjenning om ansvarsfrihet for styret
  VI. Handlingsplan
  VII. Innkomne forslag
  VIII.Budsjettforslag for kommende år
  IX.  Valg

  1. Valg av leder og nestleder
  2. Valg av øvrige styremedlemmer
  3. Valg av vararepresentant til styret
  4. Valg av valgkomité

  X. Andre saker som er nevnt i inkallingnen til årsmøtet

  Dersom det foreligger flere forslag til valg av styremedlemmer og annet skal det foretas skriftlig valg

 
Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
 Akershus2024 Akershus
 Buskerud2024 Buskerud
Hedemark Innlandet
 Telemark2024 Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
 Vestfold2024 Vestfold
 Ostfold2024 Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?