Arkiv 2015

Arkiv 2015
Planlegging og etablering av hage

Våre flinke fagkonsulenter avholdte nylig et kurs i "Planlegging og etablering av hage" Trondheim var det Nina Pevik som som underviste og i Drammen Linda Louise Næss og Ragna Berg.
Kurset ga praktisk innføring i planlegging og tegning av hage med hageplan/landskapsplan, detaljtegninger, høydeplan mm.

Entusiastiske og kreative deltakerne planla og tegnet egne prosjekter etter ”en kundes” ønske og behov, samt forhold på stedet, som blant annet: klima, sol-, skygge- og vindforhold, jordforhold, høyder, fall, vegetasjon, innsyn, utsikt, lovverket og andre overordnede planer. Resultatene ble riktig så bra, bare se bildene fra Drammen her:


Ragna Berg underviser i kjent stil, her en leksjon om sporingskurver

Dette ser spennende ut!

Simen "studerer" kunden, dens ønsker og behov.

Bjørn Olav fargesetter sin flotte plantegning!
Vinterdendrologi
SOA arrangerer flere kurs i vinterdendrologi og beskjæring i løpet av vinteren og våren. Første kurset i dette temaet gjennomføres i vårt nye ”showroom” 16. og 17. Klikk på bildet for forstørrelse Klikk på bildet for forstørrelse desember 2009 og 30 stykker deltar på kurset. Innholdet på kurset er beskjæringsprinsipper for trær og busker, samt gjennomgang av kjennetegn for å artsbestemme noen av de vanligste trær og busker på vinterstid.
Besøk fra Bjørnholt videregående skole i Oslo
Fredag 16. oktober fikk SOA besøk av 12 elever fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk ved Bjørnholt videregående skole i Oslo. De fikk først en presentasjon av hva anleggsgartneryrket innebærer og senere fikk de prøve seg på hogging av stein og steinlegging i praksishallen vår.

Klikk på bildene for forstørrelse
I høst har SOA, ved John Sikkeland, undervist på praksiskandidatkurs ved Stend vidaregåande skule i Hordaland.
John har undervist i den ”grå” delen av faget og elevene fikk også praktisk undervisning i blant annet legging av skifer, smågatestein og belegg.
(Klikk her for bilder fra kurset)
Praksiskandidater Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs
Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs Gravferdsetaten kurs
Klikk på bildene for forstørrelse.
Høsten 2007 gjennomførte SOA ved John Sikkeland praktiske kurs for ansatte i Graferdsetaten i Oslo. Flere av de som deltok på dette praktiske kurset i høst, deltar nå på et 3 ukers teorikurs i SOAs lokaler. Kurset er et 10 ukers teori kurs for praksiskandidater, men noen av våre lærlinger og ansatte i Gravferdsetaten ønsker å repetere teori, spesielt innenfor den "grønne" delen av faget.
KIRKEGÅRDEN_ANNONSE_KURS_Høst
Klikk på bilde for mer informasjon og påmeldingsskjema!
Hjeltnes gartnarskule
Klikk under for...
Naturmangfoldloven og grøntanleggssektoren

Naturmangfoldloven - og betydningen den har for grøntanleggssektoren

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) ble vedtatt 19. juni 2009 og trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av reglene om fremmede organismer (lovens kapittel IV). Naturmangfoldloven gir et viktig
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting. Foto: Agnes Lyche Melvær
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting.
Foto: Agnes Lyche Melvær
bidrag til beskyttelse av naturmangfold, samtidigsom den gjennom sitt formål legger opp til at naturen skal behandles utvalgte bestemmelser i naturmangfoldloven med sikte på å klargjøre hva de innebærer for ulike aktører, herunder eiendomsforvaltere, både offentlige og private, planleggere, landskapsarkitekter, anleggsgartnere, utbyggere mv.

Last ned FAGUS Fakta

Prøvenemdsamling i Trondheim 2014

I Trondheim hadde vi i slutten av oktober den glede å være vert for prøvenemndsamling. Dette i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Det er fylkeskommunene som oppnevner og administrerer prøvenemndene, og de har egne skoleringstilbud for nemndene i sine fylker. For at vi skal kunne få tilnærmet likt innhold og omfang, samt like vurderingskriterier for fagprøvene er erfaringsutveksling viktig.
Prøvenemndsamlinga ble ledet av SOAs egen Ragna Berg

Nytt kurstilbud for ansatte på kirkegårder som arbeider med praktisk gravplassarbeid

SOA har i samarbeid med KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, i løpet av høsten utviklet et kurs for ansatte i kirkegårdssektoren som arbeider med praktisk drift av gravplassanlegg.
Målet med kurset er å kvalifisere deltagerne til å kunne ta selvstendige og gode faglige beslutninger når det gjelder planlegging og utførelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på egen arbeidsplass.
Deltagerne får kunnskap og inngående forståelse for anleggsgartnerfagets egenart og mangfold, kanskje noen også etter denne opplæringen ønsker å formalisere sin kunnskap gjennom et fagbrev
Opplæringen skal gjennomføres på 8 dager fordelt på to samlinger. Første samling starter allerede i mars 2015 og vil foregå i Drammen eller Trondheim.

Kursplan finner du her!


Fra Harstad Tidene 29. januar 2015. Les mer her!

I strålende sol ble 59 grader topptur avholdt på Kongsberg 21.mai.
De engasjerte elevene fra Kongsberg vgs avd. Saggrenda, Fjellandbrukskolen på Lien og Rosthaug vgs avd. Buskerud fikk testet sine kunnskaper både teoretisk og praktisk underveis av de 12 postene de skulle gjennom i løpet av dagen. Postene besto av alt fra fiskesløying, teltoppsett, luftgevær på løpende elg til kanopading (med bind foran øyene) mm. Dagen ble avsluttet med helgrillet gris, premieutdeling, foredrag av Villmarksjenta, etterfulgt av sosialt lag og overnatting i telt!!

Med Helge Nordby Fra fylkesmannen (landbruksavdeling) som vert ble også inviterte samarbeidspartnere geleidet gjennom arrangementet og postene!

Her kunne de heie fram elevene under skolekonkurransen ved naturbruksskolene i Buskerud, 59° Topptur, samt heie frem næringen som tar rekruttering til naturbruk på alvor!!
Det ble også tid for de intviterte til å prøve ut postene på egenhånd, til fryd for entusiastiske publikumere!


Klikk på bildene for slideshow!
Våre flinke fagkonsulenter avholdte nylig et kurs i "Planlegging og etablering av hage" Trondheim var det Nina Pevik som som underviste og i Drammen Linda Louise Næss og Ragna Berg.
Kurset ga praktisk innføring i planlegging og tegning av . . . .
Les mer her!
Div. Informasjon i pdf icon
notes Fakta ark 1
notes Fakta ark 2
notes Fakta ark 3
notes Fakta ark 4
notes Faktaark 5
notes Fakta ark 6
notes RETT START

Storgatestein setting på Akershus Festning

Av Morten Bolstad Eilertsen (lærling hos Braathen Lanskapsentrepnør A/S)
  • Kapitel 3 i Fellesoverenskomsten

Lærlinger og annen fag-, etter- og videreutdanning
§3-1

Generelt for alle kategorier lærlinger og lærekandidater

BNL og Fellesforbundet er enige om at det er viktig å sikre rekruttering til bransjen.

Lærlinger avlønnes etter bedriften lønnssystem.
Grunnlaget for beregningen av lønnen er nyutdannende fagarbeideres fortjeneste innenfor lærlingens fagområde ved bedriften. Ved akkordarbeid belastes akkorden med den prosentsats som gjelder for lærlingen etter skalaen nedenfor. Avtalt godtgjørelse gjelder som lærlingens garanti i akkord.

I tillegg anmodes partene på bedriften om å drøfte tiltak som øker mobilitet og tilgang på lærlinger. Slike tiltakk kan være ordninger og reise- og flytteutgifter.

Bedriften holder lærlingen med nødvendig og godt verktøy. Skjøtsel av maskiner, verktøy. materialer og utstyr ivaretas av lærlingen.

For lærlinger som i henhold til læreplanen skal ha teoriopplæring utover Vg2, skal bedriften dekke lønn og kostnader for denne teoriopplæringen.

Arbeidsgiver dekker lønn og utgifter til prøveavleggelse.

Arbeidsgiver dekker lønn ved den teoretiske del av fagprøven.

Overtidsgodtgjørelse.

Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. ved akkordarbeide, se § 4-10 nr. 2.

Grunnlaget for beregning av overtidsgodtgjørelsen er satsen i § 2-8 - Overtidsgodtgjørelse.

 Korte velferdspermisjoner.

Satsen for korte velferdspermisjoner beregnes i henhold til lærlingens prosentskala.

§ 3-2 Lærling etter Kunnskapsløftet
1.

Lærlinger med 2 år i bedriften avlønnes etterfølgende prosentskala:

1. 2. 3. 4. halvår
30 40 55 75 prosent
 
2.

Lærlinger med 3 år i bedriften avlønnes etterfølgende prosentskala:

1. 2. 3. 4. 5. 6. halvår
30 35 40 45 55 75 prosent
 

Skolefagbrev

Arbeidstakere med skolefagbrev skal første året i bedriften avlønnes med 80%.

Lærling i teknisk-allmennfag (TAF-lærlinger)

For tiden lærlingen er utplassert i bedriften de to første årene, betales 30 % av nyutdannet fagarbeider. For øvrig benyttes satsene i pkt 1.

   
§ 3-3

Lærling med avvikende kontraktsvilkår

1.

Arbeidstaker som ikke er ansatt i bedriften fra før

Arbeidstaker med minst 10 måneders arbeidserfaring som ansatt i heltids stilling og som ikke er ansatt i bedriften fra før og som inngår lærekontrakt etter forskrift til Opplæringslova § 11-12, 2. ledd, avlønnes etter følgene prosentskala:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. halvår
45 45 55 60 70 80 80 80 prosent

Det kan avtales med akkordlaget / bedriftsvalget en høyere andel i akkord enn skalaen over.

2.

Arbeidstaker som er ansatt i bedriften fra før

Når det inngås lærekontrakt med arbeidstaker som er ansatt i bedriften som ufaglært / hjelpearbeider / spesialarbeider, skal lærlingen fortsatt lønnes som hjelpearbeider, jfr. FOB § 2-3. Det forutsettes også at arbeidstakeren ikke kan fremstille seg til prøve etter Opplæringslova § 3-5 om allsidig praksis i faget.

3.

Lærling med avgrenset arbeidsevne.

For lærling med avgrenset arbeidsevne p.g.a. fysisk eller psykisk funksjonshemming, inntatt etter forskrift til opplæringslova § 11-12, 1. ledd, skal lønns- og arbeidsvilkår avtales direkte mellom bedriftens ledelse, lærlingen og tillitsvalgte.

Lærlingene skal være garantert minstefortjeneste som lærlinger etter § 3-2

4.

Lærling med full opplæring i bedrift

Lærling med full opplæring i bedrift avlønnes etter følgende prosentskala:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. halvår
30 30 40 40 50 55 55 75 prosent

Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring.
§ 3-4

Lønn i perioden fra læretidens utløp til førstegangs fag / svenneprøve avlegges.

Fram til avlagt fag- / svennerøve skal lærlingen være sikret arbeid og lønn som i sitt siste lærehalvår.

Dersom det går mer enn to måneder fra læretidens utløp til prøven kan avlegges, og lærlingen ikke er skyld i dette, skal lærlingen etterbetales differansen mellom utbetalt lønn og gjeldene fagarbeiders lønn i bedriften for tiden utover 2 måneder.

§ 3-5

Lønn til lærling som ikke består fagprøve m.v.

Læretiden avsluttes ved avleggelse av førstegangs fag- / svenneprøve.

Ved ikke bestått prøve kommer Forskrift til Opplæringslova § 4-56 til anvendelse. Dersom det avtales frivillig forlengelse i henhold til § 4-56, benyttes siste halvårs sats.

  • Avlønning av lærlinger

Lærlingene avlønnes etter bedriftens lønnssystem, men etter lønnsoppgjøret i mai 2012 er garantert minstelønn for fagarbeidere Kr. 182,50 pr. time.

Normalt har lærlingen en gradert avlønning i en bestemt prosentskala i forhold til en fagarbeiders lønn. Se oversikt i Kap.3 i ”Fellesoverenskomsten for byggfag”.

Det første året regnes som et rent opplæringsår for lærlingen og dermed er prosentsatsen lavere enn for det andre året som regnes som verdiskapning for bedriften.

For andre tillegg, overtidsbetaling etc. henvises det til ”Fellesoverenskomsten for byggfag”

  • Nytt formular for lærekontrakter

Som følge av ”Kunnskapsløftet” og endringer i opplæringsloven er det utarbeidet nye formularer for lærekontrakter og opplæringskontrakter. De må, som tidligere, fylles ut i 3 eksemplarer og sendes til fylket sammen med kopi av kompetansebevis, relevante attester og arbeidsavtaler. Lærlinger i våre medlemsbedrifter tegner, som tidligere, lærekontrakt med SOA og vi sørger for at fylkene får den dokumentasjonen som kreves.

Konkurransedyktig i morgen - økt kompetanse gir bedre produktivitet
65 millioner til opplæring på arbeidsplassen

Vox lyser ut 65 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter i data, lesing, skriving og regning gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Byggenæringens Landsforening har inngått avtale med Vox for å formidle informasjon og hjelpe bedrifter som ønsker å søke midler.
Fristen for å søke er 22. januar 2010.

I omskiftelige tider er det viktig å utvikle kompetansen Byggenæringen møter utfordringer gjennom hardere konkurranse, strengere tekniske standarder og økte miljøkrav. Dette krever kontinuerlig opplæring. For å oppnå effektiv styring og bedre inntjening må bedriftene dessuten drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Skal det lykkes må alle ansatte delta aktivt med sitt bidrag. Det forutsetter at de ansatte har gode grunnleggende ferdigheter. Da får de også et bedre utgangspunkt for å delta i annen faglig opplæring.

Vox gir støtte til selve opplæringen og til motivasjons‐og kartleggingsarbeid.

Både enkeltbedrifter, opplæringskontorer og bransjeforeninger kan søke.

Opplæringen tilpasses bedriftens og den enkelte deltakers behov. Det kan for eksempel være: God kommunikasjon på byggeplassen, skrive avviks‐og endringsmeldinger, lese arbeidstegninger, enkle beregninger, kritisk årsaksanalyse av problemer og bruk av e‐post og finne informasjon på Internett.

Nysgjerrig? Vil du vite mer? Vi hjelper deg i søkeprosessen. Ta kontakt med Kjersti Grindal i Byggenæringens Landsforening på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 98204144. Se også www.vox.no/.

Du kan lese mer om programmet og finne søknadsskjema på www.vox.no/bygg. Se et eksempel fra en bedrift i BNL-nytt 3/09.

Informasjon om Praksiskandidatkurs og
2. års lærlingskole

Generell info om kurset i Drammen
Generell info om kurset i Trondheim
Kursplan

Lærlinger i alpinanlegg -
Hvordan bli lærebedrift i anleggsgartnerfaget / driftsoperatør idrettsanleggfaget ?

Ål Skisenter (www.aalski.no) og Hafjell Alpinsenter (www.hafjell.no) er medlemmer iSnøkanon vårt opplæringskontor og begge har lærling i anleggsgartnerfaget. Lærlingene har tidligere gått to år på skole, siste året på anleggsgartner / driftsoperatør idrettsanlegg, før de skal ha to års læretid i bedrift. De jobber i alpinanleggene på vinterstid og i tradisjonelle anleggsgartnerbedrifter i sommer / høst halvåret. Alpinanleggenes Landsforening tilbyr bransjetilpassede kurs som lærlingene kan delta på, dette er med på å øke kompetansen i bedriften. Se www.alpinanleggene.no

Det er viktig at alle målene i henhold til læreplanen i anleggsgartnerfaget og idrettsanleggfaget dekkes. De tradisjonelle anleggsgartnerbedriftene har mindre aktivitet på vinterstid og et samarbeid med alpinanleggene om læreplasser i disse fagene vil være meget gode lærearenaer for våre lærlinger.

Meld dere inn i opplæringskontoret her og vi hjelper dere med å finne lærlinger i anleggsgartner- eller idrettsanleggfaget og bedrifter hvor lærlingene kan være i vår/høst og sommer halvåret.

LÆRLINGPORTALENLærlingportal
Portalen er foreløpig ment for våre lærlinger og deltagere på praksiskandidat kursene våre. Vi har opprettet denne portalen først og fremst for å oppnå bedre dokumentasjon og kvalitetssikring av opplæringen ute i bedrift for våre lærlinger. Portalen er også tilrettelagt for kommunikasjon mellom lærlinger / deltagere på praksiskandidatkurs. Vi ønsker å bruke portalen til å legge inn faglitteratur, oppgaver etc.
Etter hvert kan våre lærlinger også bruke lærlingportalen til å dokumentere at de har utviklet seg faglig, også i praksis. Lærlingportalen kan også brukes som opplæringsbok for å holde oversikt over egen fremgang i forhold til læreplanen. Lærlingene skal få mulighet til å lage egne mapper, f eks i forbindelse med fagprøven.

Europa

Utplasseringsmuligheter Erasmus+ 2015

Se her for hvilke land du kan søke om utplassering til!

Informasjon om Lærlingskole for
1. års lærlinger

Generell info om kurset
Kursplan
Timeplan
Med en storslagen åpningsseremoni I et fornøyelig høstvær, gikk Yrkes-NM og Opplæringsdagan av stabelen i Trondheim Spektrum i slutten av oktober. Det skulle bli tidenes best besøkte arrangement. Hele 26000 skuelystne tilskuere tok turen innom i løpet av dagene. Fremmøtte ble vitne til Yrkes-NM i ulike fag, samt skolekonkurranser i bla. anleggsgartnerfaget.

SOA var med på å arrangere en skolekonkurranse mellom Skjetlein vg. og Mære Landbruksskole. Som utgangspunkt var landskapsarkitekt Karin Fossbakks tegning av en hage på 32 Kvm. med en paviljong. Elevene kunne selv velge materialer og uttrykk for sin hage, og sluttresultatet ble veldig bra! ” (Se bilder her) Og vinneren av skolekonkurransen er....Mære Landbruksskole. Vi takker for fantastisk innsats av Mære og Skjetlein VGs. lag, og gratulerer så mye!!

Selvfølgelig ble det også rom for en høytidelig avslutningsseremoni etter noen spennende dager i flotte Trondheim, og forhåpentligvis fikk vi rekruttert nye kandidater til anleggsgartnerfaget!"

Mer on Yrkes-NM med film finner du her! Mære / SOA etter ca. et minutt

Det ble en historisk samling for våre nye lærlinger i dag, de nye lærlingene våre i Trondheim deltok også på samlingen via vårt nye videoutstyr. I alt 35 stk av våre nye lærlinger var fysisk tilstede, rekord oppslutning!

Her er bilder fra bowlingturneringen etter samlingen

Over:
Thomas er utplassert i Hageservicesenter i faget prosjekt til fordypning (Ptf.) Her forbereder han seg til dagens oppdrag.

Til venstre:
Her er Soas Linda Louise Næss og hennes entusiastiske og lærevillige elever på kurset "Sommerblomster, stauder, løk og knoller", i Kobbervikdalen 15. og 16. januar.

Klikk på bilde for forstørrelse Det er 7 lærlinger fra SOA som skal på utplassering i et europeisk land i 2014. Her er fire av dem, og de har som reisemål England/Irland/Italia. De gleder seg!

De er nok spente på å få oppleve anleggsgartnerfaget i et annet land. Jeg (lærling i kontor og administrasjonsfaget i SOA) skal også reise, og jeg kan ikke vente med å få erfaringer med å ha kontor på utenlandsk arbeidsplass.

SOA ser frem til å høre fra dem og få lese reisebrev etter hvert.


Bilder i fra Dagali turen finner du på Facebook!

Fotoreportasjer og
Nyheter kommer stadig!

Husk knappen!
Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
Aust-Agder Agder
Hedemark Innlandet
TrndelagSkjold Trøndelag
Vestfold Vestfold og Telemark
Østfold Viken
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
Velg Naturbruk
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?